เอกสารที่ใช้ในการซื้อ ขายรถมือสอง

        กรณีบุคคลธรรมดา

        □ สมุดเล่มทะเบียนคู่มือรถ ( เจ้าของรถเซ็นต์ชื่อช่องผู้ถือกรรมสิทธิ์)

        □ ใบคำขอโอน ใบ  (เจ้าของรถเซ็นต์ชื่อผู้โอน)

        □ ใบมอบอำนาจ ใบ  (เจ้าของรถเซ็นต์ชื่อผู้มอบอำนาจ)

        □ สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการเจ้าของรถ ใบ (เซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง)

        □ สำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของรถ ใบ (เซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง)

          กรณีนิติบุคคล

        □ สมุดเล่มทะเบียนคู่มือรถ ( กรรมการผู้มีอำนาจเซ็นต์ชื่อช่องผู้ถือกรรมสิทธิ์ พร้อมประทับตรา)

        □ ใบคำขอโอน ใบ  (กรรมการผู้มีอำนาจเซ็นต์ชื่อช่อง ผู้โอนพร้อมประทับตรา )

        □ ใบมอบอำนาจ ใบ  กรรมการผู้มีอำนาจเซ็นต์ชื่อผู้มอบอำนาจ พร้อมประทับตรา)

        □ สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ กรรมการผู้มีอำนาจ ใบ  (เซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง)

        □ สำเนาทะเบียนบ้าน กรรมการผู้มีอำนาจ  ใบ (เซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง)

        □ สำเนาหนังสือรับรองบริษัทห้างฯร้าน พร้อมวัตถุประสงค์ อายุไม่เกิน 6 เดือน  ชุด

         กรรมการผู้มีอำนาจเซ็นต์ชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมประทับตราทุกหน้า )

        □  ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี หรือใบยืนยันการขาย

กรณีค้างไฟแน้นท์ บุคคลธรรมดา

        □ สำเนาทะเบียนรถ

        □ สัญญาเช่าซื้อ

        □ ใบเสร็จค่างวดเดือนสุดท้าย

        □ ใบคำขอโอน ใบ  (เจ้าของรถเซ็นต์ชื่อผู้โอน)

        □ ใบคำขอโอน ใบ  (เจ้าของรถเซ็นต์ชื่อผู้รับโอน ช่อง)

        □ ใบมอบอำนาจ ใบ  (เจ้าของรถเซ็นต์ชื่อผู้มอบอำนาจ)

        □ สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการเจ้าของรถ ใบ (เซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง)

        กรณีค้างไฟแน้นท์ นิติบุคคล

        □ สำเนาทะเบียนรถ

        □ สัญญาเช่าซื้อ

        □ ใบเสร็จค่างวดเดือนสุดท้าย

        □ ใบคำขอโอน ใบ  ( กรรมการผู้มีอำนาจเซ็นต์ชื่อช่องผู้ถือกรรมสิทธิ์ พร้อมประทับตรา)

        □ ใบคำขอโอน ใบ   ( กรรมการผู้มีอำนาจเซ็นต์ชื่อช่องผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ 2 ที่ พร้อมประทับตรา)

        □ ใบมอบอำนาจ ใบ  กรรมการผู้มีอำนาจเซ็นต์ชื่อผู้มอบอำนาจ พร้อมประทับตรา)

        □ สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการเจ้าของรถ ใบ (เซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง)

        □ สำเนาทะเบียนบ้าน กรรมการผู้มีอำนาจ  ใบ (เซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง)

        □ สำเนาหนังสือรับรองบริษัทห้างฯร้าน พร้อมวัตถุประสงค์ อายุไม่เกิน 6 เดือน ชุด ( กรรมการผู้มีอำนาจเซ็นต์ชื่อรับรองสำเนาพร้อมประทับตราทุกหน้า )